Char til Int Java

Char Til Int JavaDet er omstendigheter i Java når operasjonene på numeriske verdier utføres mens objektene er definert med char primitive type. For dette må konverteringen av char-objektet med tegnverdi til heltallsverdier gjøres før de nødvendige operasjonene eller beregningene utføres. Java gir en måte å utføre konverteringen av char-datatypen til int-datatypen som vil bli diskutert nedenfor med kildekoden. Men hvis char-objektet er direkte tilordnet til int-objektet, returneres ASCII-koden til tegnet.

Eksempel # 1:

ASCII-verdien til tegnet brukes for konvertering til et heltall. ASCII-koden til det spesifiserte tegnet anskaffes gjennom den implisitte TypeCasting-tilnærmingen. Denne ASCII-verdien brukes til å bestemme riktig tall ved å redusere ASCII-verdien med null '0'-verdi.
Her distribuerte vi først Java-klassen 'ASCIIMethod' og etablerte hovedfunksjonen () for kildekoden til konverteringen av tegn til heltall. Vi har erklært attributtet 'MyCharacter' med datatypen 'char'. Tegnverdien '8' initialiseres i den attributten til char. Deretter skrev vi ut verdien av tegnet ved å sende 'MyCharacter' i println()-metoden.Deretter har vi definert et annet attributt 'integerVal' av primitiv type 'int'. Vi har kalt char-attributtet 'MyCharacter' der sammen med '0' ASCII-verdien for subtraksjonsoperasjonen som vil få char til int-transformasjon. Transformasjonen til int-verdien vil bli skrevet ut ved hjelp av println()-metoden da den har attributtet 'integerVal'.ASCII-verdien til karakter og tegn til int hentes i følgende:

Eksempel #2:

Nå utføres eksplisitt typecasting på char for å konvertere den til int-verdien. Merk at det ikke er nødvendig å gjøre dette eksplisitt fordi char tar opp 2 byte og int tar opp 4 byte. La oss eksplisitt typecaste char til et heltall.
Her har vi laget Java-klassen som har tittelen 'ExplicitMethod'. Vi har en main()-metode definert i denne Java-klassen der programimplementeringen utføres. Vi har erklært et felt 'ch' av datatypen 'char' som initialiseres med den store bokstavverdien 'M'. Deretter fikk vi ASCII-verdien til dette tegnet som er heltallsverdien. Char-feltet 'ch' er eksplisitt typecast med 'int' som vil bli skrevet ut på utgangsterminalen.

Tegnet 'M' transformeres til en heltallsverdi nedenfor ved å utføre eksplisitt typecasting på char-variabelen.

Eksempel #3:

Den neste teknikken for å konvertere char til int i java er ved å bruke getNumericValue()-metoden levert av karakterklassen til Java. Denne metoden godtar kun heltallsverdien til tegnet til char-typen. Resultatet av metoden getNumericValue() er et heltall som er et Unicode-tegn.


Her har vi spesifisert en Java-klasse 'getNumericValue Method' som kalles main()-metodeblokken. Main()-metoden inneholder programmet for å hente heltallsverdien fra char ved å bruke getNumericValueMethod(). For det første har vi laget 'char'-variabler 'ch1' og 'ch2' som er satt med tegnverdien.

Etter det implementerte vi getNumericValue()-metoden i de deklarerte variablene 'n1' og 'n2' med typen 'int'. Metoden getNumericValue() er tilordnet char-variablene for å få tegnverdiene i heltallsformen. Deretter viste vi utdataene fra getNumericValue()-metoden ved hjelp av print-setningen som tar variablene 'n1' og 'n2'.

Heltallsverdiene genereres på følgende skjerm fra tegnverdiene som sendes som et argument i getNumericValue()-metoden.

Eksempel #4:

Metoden parseInt() kan også brukes for konvertering av char til int. ParseInt() er det beste alternativet for å generere 'numerisk' char til int i Java fordi det kan konvertere datatyper samtidig som det vurderes tallsystemet. ParseInt()-metoden legger bare inn strengparameteren som er oppnådd gjennom String.valueOf()-metoden. String.valueOf()-metoden endrer en variabel med char-datatypen til en med strengdatatypen.


Her har vi utviklet en Java-klasse som 'StringValueOfMethod', og klassen er videre implementert med main()-metoden. Der har vi en char-datatype med deklarasjonen av variablene 'MyChar1' og 'MyChar2'. Variabelen 'MyChar1' og 'MyChar2' er satt med tegnverdiene. Deretter har vi variablene 'MyNum1' og 'MyNum2' av typen int der heltallsklassemetoden parseInt()-metoden er distribuert. Videre er parseInt()-metoden tilordnet strengklassemetoden 'valueOf()'. valueOf()-metoden tar tegnvariablene som input og transformerer de angitte tegnverdiene til strengen. Disse transformerte strengene vil deretter endres til heltallsverdien ved hjelp av parseInt()-metoden. Resultatene av transformasjonen fra char til int vil vises fra println()-metoden.

Resultatene er oppnådd som heltallsverdier fra metoden nedenfor.

Eksempel #5:

Java parseInt()-metoden analyserer ikke tegnet inn i heltallet som er ikke-numerisk. Unntaket blir kastet fra parseInt()-metoden mens du gjør dette.


Her er en 'ParseIntMethod'-klasse av java main()-metoden. Vi har en variabel 'ch_value' inne i main()-metoden som er definert med tegnverdien 's'. Tegnverdien er ikke en numerisk verdi som vi har analysert inn i heltallet fra parseInt()-metoden. ParseInt()-metoden påkalles i variabelen 'num_value' og resultatene skrives ut av denne variabelen.

Det er nå klart fra utdataene at parseInt()-metoden kaster unntaket mens den analyserer den ikke-numeriske verdien til et heltall.

Eksempel #6:

Et tegn kan endres til et heltall på en enkel tilnærming. For å oppnå dette, bare ta tegnet og trekke fra dens ASCII-verdi, som er '0'.


Her har vi implementert en klasse 'CharToIntMethod'. Innenfor main()-metoden til denne spesifikke klassen har vi et konverteringsprogram. Vi har laget to variabler 'c1' og 'c2' som er tildelt tegnverdiene. Deretter har vi definert en variabel 'integer1' og 'integer2' der tegnverdiene trekkes fra med ASCII-verdien '0'. Denne subtraksjonsoperasjonen endrer tegnverdiene til heltallsverdien som vil bli skrevet ut som en utdata.

Utdataene som heltallsverdier oppnås enkelt fra subtraksjonen av char-verdiene med null.

Konklusjon

'Java char to int'-dokumentet gir måter å skaffe transformasjonen av char-typen til int. Vi har en kildekode der forskjellige metoder som ASCII-metoden tilnærmingen getNumericValue-metoden og String.valueOf()-metoden fra parseInt()-metoden brukes til å konvertere tegnverdiene til de numeriske verdiene av typen int. Vi har også det enkleste eksempelet og typecasting-eksemplet for å få int-verdien fra char-verdiene.